کودهای NPK اسیدی

در خاک های آهکی بسیاری از عناصر غذایی وجود دارند، اما به دلیل پیوند سخت با کربنات کلسیم برای ریشه گیاه قابل جذب نمی باشند. ترکیبات اسیدی به آزاد شدن این عناصر کمک نموده، همچنین استفاده از این ترکیبات، غلظت کربنات و بیکربنات آب را کاهش و مکانیسم جذب و انتقال عناصر توسط گیاه را تسریع می نماید.

                                                                                                      

                                     NPK 20-20-20+Acid              NPK 12-6-40+Acid                          NPK 28-14-14+Acid                      NPK 12-3-43+Acid