فسفر بالا

حضور فسفر کافی موجب افزایش توان گیاه برای تولید و در نتیجه افزایش عملکرد می گردد. این عنصر بهتر است در مراحل ابتدایی رشد در اختیار گیاه قرار داده شود تا در مرحله زایشی از ذخیره انرژی آن بهره گیرد.

NPK 10-52-10

NPK 18-46-0 

NPK 13-40-13

NPK 12-61-0 (آمونیوم فسفات)

NPK 0-52-34 (پتاسیم فسفات)