نیتروژن بالا

ازت اصلی ترین عنصر غذایی است که نقش موثری در رشد رویشی گیاه و آغازی مطمئن و قدرتمند خواهد داشت.

 

                                                                                                                

NPK 30-10-10+TE+AMINO+MgO

NPK 19-6-6+TE+AMINO+MgO

NPK 28-14-14+TE+AMINO+MgO