پتاسیم بالا

پتاسیم عنصر کیفیت، در کشاورزی بوده و مصرف مناسب آن سلامت محصول را به دنبال خواهد داشت. یهترین زمان مصرف پتاسیم، مراحل تشکیل محصول تا قبل از تکمیل می باشد.

 

                                                                                                           

12-12-36+ AMINO+ TE 

10-4-44+ AMINO+ TE 

15-5-30+ AMINO+ TE   

سولفات پتاسیم 51-0-0 

نیترات پتاسیم 42-0-13