پتاسیم بالا

پتاسیم عنصر کیفیت، در کشاورزی بوده و مصرف مناسب آن سلامت محصول را به دنبال خواهد داشت. یهترین زمان مصرف پتاسیم، مراحل تشکیل محصول تا قبل از تکمیل می باشد.

 

                                                                                                           

                               12-12-36+ AMINO+ TE                10-4-44+ AMINO+ TE              15-5-30+ AMINO+ TE          سولفات پتاسیم 51-0-0           نیترات پتاسیم 42-0-13