موازنه

در این گروه از کود ها سه عنصر ضروری برای رشد گیاه در یک ترکیب بطور همزمان تامین شده و با نسبتی متعادل در اختیار گیاه قرار می گیرد. این گروه از ترکیبات قابل استفاده در تمامی مراحل رشد گیاه می باشد.

     

20-20-20 + TE + AMINO

18-18-18+TE+ AMINO

15-15-15+TE+MgO+AMINO