کودهای عناصر ریز مغذی

  EDDHSA   کلات آهن (Fe 6%)

سولفات روی (Zn 33%)