کودهای عناصر ریز مغذی

   

                                                                                                                                             

                                                                                     EDDHSA   کلات آهن (Fe 6%)                                 سولفات روی (Zn 33%)