کودهای منیزیم

منیزم نقش مهمی در توسعه سطح برگ، افزایش فتوسنتز و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه خواهد داشت.

                                                      

                                                                                                        

                                                                                            نیترات منیزیم                                        سولفات منیزیم