کودهای منیزیم

منیزم نقش مهمی در توسعه سطح برگ، افزایش فتوسنتز و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه خواهد داشت.
                    

           نیترات منیزیم                           سولفات منیزیم