کودهای کلسیم

کلسیم از عناصر مهم و موثر در تقسیم سلولی و استحکام دیواره سلولی می باشد. اگر چه خاک های آهکی حاوی مقادیر بالایی از این عنصر می باشند، اما به دلیل حضور کربنات و بی کربنات در آب و خاک، گیاه به خوبی قادر به جذب آن از طریق ریشه نبوده و میوه نیز به دلیل نداشتن تعرق، کلسیم کافی جذب نکرده و باید از طریق محلولپاشی نیاز آن جبران گردد.

 

 نیترات کلسیم