ترکیبات چند منظوره

ترکیبات چند منظوره گروهی از ترکیبات هستند که علاوه بر تامین عناصر غذایی گیاه موجب افزایش مقاومت گیاه به تنش ها و آفات و بیماری های مختلف می شوند.

                    Seep s                          Sili K Seep                        PK Seep