ترکیبات چند منظوره

ترکیبات چند منظوره گروهی از ترکیبات هستند که علاوه بر تامین عناصر غذایی گیاه موجب افزایش مقاومت گیاه به تنش ها و آفات و بیماری های مختلف می شوند.

                       

                                                                                                              

                                                            Sili K Seep                                    PK Seep                                             Seep s