لیست سموم مجاز و غیرمجاز

 

                                                                                                                                    

 فهرست آفات و بیماری ها و علف های هرز و سموم توصیه شده(1395)                    لیست سموم حذف و تعلیقی