چرخه زندگی آفات مختلف گیاهی

                                                     

            شته                                     شبپره پشت الماسی(بیدکلم)                         سفیده بزرگ کلم

                                                                

    سفیده کوچک کلم                                  تریپس پیاز                                مینوز برگ گوجه فرنگی

                      

         سفیدبالک                                      مینوز برگ غلات