روش نمونه برداری

                                               

                

             دستورالعمل نمونه برداری                                                           جداسازی نماتدها