روش نمونه برداری

                                               

                

              دستورالعمل نمونه برداری                                                                                               جداسازی نماتدها