آزمایشگاه تجزیه آب، خاک، گیاه و کود آوند

 

                        

یکی از مسیر های دستیابی به کشاورزی پایدار و اقتصادی و تولید محصول سالم، مصرف بهینه کود و سم می باشد. چنانچه قبل از کشت، نیاز گیاه به عناصر غذایی مشخص شود و برنامه کودی، مطابق با نیاز واقعی گیاه و متناسب با مرحله رشدی آن تنظیم گردد، علاوه بر افزایش عملکرد و کیفیت محصول، گیاه به بسیاری از عوامل بیماری زا، آفات و تنش ها، مقاوم می شود. در آزمایشگاه حیات سبز با کادری مجرب و با استفاده ار تجهیزات مطابق با تکنولوژی روز، خصوصیات کلی خاک و آب مشخص، وضعیت عناصر غذایی در خاک و محدودیت های خاک تعیین می گردد. با استفاده از اطلاعات به دست آمده در ابتدا محصول مناسب جهت کشت پیشنهاد گردیده، سپس توصیه کودی جهت محصول مورد نظر ارائه و راه کارهایی جهت اصلاح محدودیت های کشت پیشنهاد می گردد.