مرکز تخصصی کشاورزی آوند

                                     

این مرکز دارای آزمایشگاه تجزیه آب، خاک، گیاه و کود و کلینیک گیاهپزشکی، با به کارگیری تجارب کسب شده در زمینه های مختلف کشاورزی و دانش به دست آمده از بهترین دانشگاه های کشور است تا کشاورزان عزیز را در راستای تولید محصول با کیفیت و افزایش عملکرد از طریق مشاوره با متخصصان راهنمایی نماید.